Thor Egil Aspeslåen style=

Thor Egil Aspeslåen

Styreleder
Adrone M.S. Olafsen style=

Adrone M.S. Olafsen

Nestleder
Eva style=

Eva

Sekretær
Anne Marie Harstveit Kristensen style=

Anne Marie Harstveit Kristensen

Kasserer
Robert style=

Robert

Treffkoordinator Styremedlem
Sven style=

Sven

Styremedlem
Svein Erik style=

Svein Erik

Varamedlem
Heidi style=

Heidi

Valgkomité
Svein Olav Håkensbakken style=

Svein Olav Håkensbakken

Valgkomité
Vidar style=

Vidar

Valgkomité